Moda Club na rynku odzieżowym jest obecna od 2007 r. Lata doświadczeń i zaangażowanie z jakim tworzymy naszą firmę pozwoliły na zdobycie wielu zadowolonych klientów oraz ugruntowanie naszej pozycji na rynku jako jednej z największych hurtowni odzieżowych w Polsce.

 

Kontakt:
95-030 Rzgów, Rzemieślnicza 35
(CH Ptak HALA G box W13)

Agnieszka + 48500 001 423
Justyna +48  607 772 169
Paulina +48 513 003 426
Ania +48 500 001 427

Back to top

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności hurtowni internetowej Moda Club

 1. Postanowienia ogólne.
  • Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu jest MODA CLUB PL TYLIŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzgowie (ul. Rzemieślnicza 35; lok. G1/296, 95-030 Rzgów) NIP: 7282802776, KRS: 0000562095 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS); adres korespondencji elektronicznej: kontakt@modaclubhurtownia.com.pl;
  • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
  • Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z wielkiej litery i niezdefiniowane inaczej w treści niniejszej Polityki Prywatności, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
  • Korzystanie ze Serwisu – w tym dokonywanie zakupów – jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Użytkownika lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem– niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w Serwisie oraz w Regulaminie i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w Serwisie oraz w Regulaminie; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych), a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  • Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  • Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

 

 1. Podstawy przetwarzania danych

2.1       Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie – w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

2.2.      Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

 1. Cel i zakres zbierania danych
 • Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Użytkownika lub Klienta w Serwisie.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; dane teleadresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer NIP.

.

Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat od ostatniego zakupu Produktów przez Użytkownika lub od ostatniego kontaktu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, chyba że Użytkownik wcześniej wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na cele marketingowe.

Adres poczty elektronicznej
Newsletter Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres poczty elektronicznej
Formularz kontaktowy Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie

Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej umowie sprzedaży Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (wykonanie prawnego obowiązku) w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201).

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika lub Klienta
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora z tytułu umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu lub innych Usług świadczonych w ramach Serwisu Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) numer NIP.
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko i nazwa firmy
  • Nazwa Użytkownika w Serwisie
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Numer NIP
  • Adres prowadzenia działalności (tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo) i adres dostawy
  • Numer telefonu;

 

 1. Informacje w formularzach.
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zawarcia umowy sprzedaży, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, w celu skorzystania z subskrypcji Newslettera.
 • Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 • Dane osobowe Użytkowników i Klientów Serwisu mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, przez Administratora, w szczególności prawo do:
   • prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowy zakres wskazanych powyżej praw jest zawarty w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
   • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazanego we wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

 

 1. Informacja o plikach cookies.
 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 • W ramach Serwisu, używane są następujące pliki cookies:
  • „Niezbędne” pliki cookies. Te cookies są niezbędne do prawidłowego działania naszego Serwisu i korzystanie z Usług. Bez tych plików cookies korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe albo usługi, z których chcesz korzystać mogą być niedostępne.
  • Pliki cookies poprawiające wydajność i analityczne. Te pliki, zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz Usług i pozwalają nam ulepszyć funkcjonowanie Serwisu.
  • Funkcjonalne pliki cookies. Te cookies umożliwiają zapamiętanie wyborów dokonanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu i Usług. Wskutek tego, będziemy starać dostarczać Użytkownikom spersonalizowane funkcjonalności.
  • Pliki cookies reklamowe. Serwis korzysta z sieci reklamowych do zarządzania treściami reklamowymi wyświetlanymi w Serwisie. Inne podmioty mogą wykorzystywać technologie śledzące do zbierania informacji na temat aktywności Użytkownika na stronach internetowych w celu dostarczania reklam, które oceniane są jako dopasowane do Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, np. sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

 1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie
  • Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  • Profilowanie będzie mieć na celu dopasowanie ofert sprzedaży do spodziewanych preferencji Użytkownika, m.in. na podstawie dotychczasowych zakupów lub uprzednio przeglądanych ofert jak również wyświetlanie spersonalizowanych reklam.
  • Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie nie wywoła negatywnych skutków po stronie osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Postanowienia ​​końcowe
  • Administrator uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Polityki Prywatności z ważnych powodów, za które uznaje się w szczególności:
   • rozszerzenie lub modyfikacja funkcjonalności Serwisu,
   • wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu usług, w szczególności wprowadzenia odpłatności za niektóre lub wszystkie usługi,
   • zmiany wymagań technicznych koniecznych dla działania Serwisu, w szczególności dotyczących urządzeń i systemu teleinformatycznego użytkownika końcowego, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, wystąpienia nowych rodzajów ryzyka związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
   • konieczności dokonania zmian Polityki Prywatności o charakterze technicznym niewpływającym na treść praw i obowiązków Stron, w szczególności usunięcia pomyłek i błędów, zmiany odnośników,
   • konieczności dostosowania Polityki Prywatności do obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie świadczonych usług,
   • konieczności dostosowania świadczonych usług lub treści Polityki Prywatności do orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych,
   • dostosowania Polityki Prywatności do najlepszych praktyk świadczenia usług i ochrony użytkowników,
   • zmiany danych Administratora ujawnionych w Polityce Prywatności, w szczególności danych teleadresowych.
  • Administrator zawiadamia o zmianie Polityki Prywatności poprzez: komunikat widoczny przez Użytkownika po zalogowaniu, w którym wyświetla się informacja o zmianie Polityki Prywatności wraz z linkiem do treści nowej Polityki Prywatności oraz przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Polityki Prywatności wraz z odnośnikiem do tekstu jednolitego Polityki Prywatności pocztą elektroniczną.
Translate »

You don't have permission to register

All search results