Moda Club na rynku odzieżowym jest obecna od 2007 r. Lata doświadczeń i zaangażowanie z jakim tworzymy naszą firmę pozwoliły na zdobycie wielu zadowolonych klientów oraz ugruntowanie naszej pozycji na rynku jako jednej z największych hurtowni odzieżowych w Polsce.

 

Kontakt:
95-030 Rzgów, Rzemieślnicza 35
(CH Ptak HALA G box W13)

Agnieszka + 48500 001 423
Justyna +48  607 772 169
Paulina +48 513 003 426
Ania +48 500 001 427

Back to top

REGULAMIN

 • 1 POSTANoWIENIA OGÓLNE
 1. Hurtownia internetowa Moda Club działająca pod adresem www.modaclubhurtownia.pl zwana dalej Serwisem, prowadzona przez MODA CLUB PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  NIP: 7282802776, KRS: 0000562095 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), nr w rejestrze BDO: 000151102, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rzemieślnicza 35   lok. G1/296, 95-030 Rzgów; adres do doręczeń: MODA CLUB PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 95-030 Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35  lok. G1/296, zwaną dalej Administratorem, niniejszym ustala Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zmianami), zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Regulamin określa m.in.
 • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
 • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Serwis, w tym między innymi zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca;
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów z Administratorem;
 • zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu.
 1. Regulamin jest:
 • udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili;
 • Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

 • DEFINICJE
 1. Administrator lub Sprzedawca – MODA CLUB PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 95-030 Rzgów, ul. Rzemieślnicza 35 lok. G1/296, NIP 7282802776,
 2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni.
 3. Formularz Kontaktowy – udostępniony za pomocą Serwisu formularz służący do wysłania wiadomości email do Administratora.
 4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Serwisie służący do utworzenia Konta.
 5. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie służący do złożenia Zamówienia, dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów.
 6. Klient – osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy nadają zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. Koszyk – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień i modyfikację danych Zamówienia takich jak na przykład: ilość Produktów,
  usunięcie Produktu lub jego dodanie, powstaje po przejściu procedury rejestracyjnej, stanowi element Konta.
 9. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Rejestracja – proces wprowadzenia do systemu informatycznego danych Użytkownika, stanowiący warunek korzystania z określonych niniejszym Regulaminem Usług.
 12. Schowek – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi zapamiętania wybranego towaru dodanego do Schowka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
 13. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi. Serwis nie jest miejscem sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług(Dz.U. 2014 poz. 915) ani sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 1. Sprzedaż Hurtowa – sprzedaż prowadzona w ramach hurtowni internetowej (Serwisu). Sprzedaż Hurtowa w ramach Serwisu adresowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz mająca dla nich charakter zawodowy.
 1. Usługi – wszelkie Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Użytkownik – Klient, który zamierza za pomocą Serwisu zawrzeć umowę ze Sprzedawcą, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.
 3. Zamówienie – oferta nabycia towaru dostępnego w hurtowni, złożona za pomocą Formularza Zamówienia udostępnionego w ramach Serwisu. Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży (nabycia przez Klienta Produktu) na odległość, za pośrednictwem Serwisu.

 

 • 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS
 1. Administrator Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Świadczone przez Administratora Usługi polegają na udostępnianiu Użytkownikom zasobów systemu teleinformatycznego, między innymi strony internetowej działającej pod adresem https://modaclubhurtownia.pl.
 3. Administrator świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na:
 • prowadzeniu Konta;
 • udostępnianiu Formularza Zamówienia i składania za jego pomocą Zamówień.

 

 • 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS
 1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów.
 2. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są bezpłatne.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.
 4. Warunkiem świadczenia przez Administratora wszystkich Usług jakie umożliwia Serwis, jest Rejestracja Użytkownika i akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 5. Wyłącznie Użytkownik, który dokonał prawidłowej Rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem może dokonywać Zamówień.
 6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 7. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania Zamówień za pomocą Formularza Zamówień, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu wraz z chwilą złożenia Zamówienia.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także dostarczania za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności do działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje przez udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator:
 • Komputer z dostępem do Internetu.
 • Przeglądarka internetowa: Chrome, Opera, Mozilla, IE9.
 • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×780
 • Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
 1. Użytkownik obowiązany jest do:
 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a zwłaszcza mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
 • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
 • aktualizacji podanych w Formularzu Rejestracji danych w razie ich zmiany.

 

 • 5 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
 1. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu możliwe jest jedynie pod warunkiem dokonania zgodnej z niniejszym paragrafem Rejestracji Użytkownika.
 2. Rejestracja Użytkownika jest dokonywana poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, znajdującego się w Serwisie według następujących zasad:
 • Wymagane jest podanie wszystkich danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym;
 • Rejestracja Użytkownika dokonywana jest po podaniu w szczególności:
  1. nazwy Użytkownika;
  2. adresu email;
  3. hasła;
  4. danych teleadresowych;
  5. numeru identyfikacji podatkowej;
  6. telefonu kontaktowego.
 • Wymagane jest zaakceptowanie w pełnym zakresie postanowień niniejszego Regulaminu, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;
 • Aktywacja Konta dokonywana jest przez pracownika Serwisu.
 1. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i przesłanie go Administratorowi stanowi żądanie stworzenia Konta. Dotarcie przedmiotowego żądania do Administratora potwierdzane jest wiadomością email skierowaną na adres wskazany w Formularzu Rejestracji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta Użytkownika.
 3. W wyniku zaakceptowania przez pracownika Serwisu żądania stworzenia Konta złożonego za pomocą Formularza Rejestracyjnego Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, które zostaje przypisane do jego nazwy. Tym samym zawierana jest umowa na czas nieoznaczony o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w rubryce do tego przeznaczonej – nazwy Użytkownika i hasła.
 5. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 6. Nazwa Użytkownika to jego adres email, który nie może być jednak sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnymi przyjętymi zwyczajami korzystania z Internetu, a także naruszać dobra osobiste.
 7. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:
 • naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;
 • z innych uzasadnionych przyczyn.
 1. Niezależnie od powyższego, Konto Użytkownika jest także automatycznie usuwane na skutek nieaktywności Użytkownika w Serwisie przez okres 28 (dwudziestu ośmiu) następujących po sobie dni. Przez nieaktywność Użytkownika w Serwisie należy rozumieć niedokonywanie przez Użytkownika Zamówień w ramach Serwisu. Za brak aktywności Użytkownika będzie też uznawane składanie przez Użytkownika Zamówień, które (po złożeniu Zamówienia) są przez Użytkownika nieopłacane. Konto Użytkownika jest automatycznie usuwane z systemu Administratora po upływie powyższego okresu nieaktywności Użytkownika.
 2. W przypadku utraty hasła do Konta, Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy funkcji „zapomniałeś hasła?”, przy znajomości nazwy Użytkownika. W przypadku utraty nazwy Użytkownika, odzyskanie Dostępu do Konta możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Administratorem, za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na stronie.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że nie udostępni swojego Konta żadnej osobie trzeciej pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za wyrządzona przez to działanie bądź zaniechanie szkodę.
 1. Zakładając Konto oraz akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza tym samym, że zarejestrowane Konto będzie wykorzystywał w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem Serwisu będą miały dla niego charakter zawodowy.

 

 • 6 WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Serwis służy do prowadzenia Sprzedaży Hurtowej. Minimalna kwota Zamówienia wynosi 430 zł brutto.
 2. Dokonywanie Zamówień za pomocą Serwisu dostępne jest wyłączne dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik dokonuje Zamówień w Serwisie za pośrednictwem Konta.
 4. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.
 5. Klient wybiera interesujący go Produkt, poprzez kliknięcie na nazwę, cenę lub zdjęcie produktu, widoczne na stronie Serwisu. Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego Produktu i jego opis.
 6. Złożenie przez Klienta oferty zakupu Produktu udostępnionego za pomocą Serwisu dokonuje się przez wypełnienie Formularza Zamówienia i kliknięcie „Dodaj do Koszyka”. Na tym etapie Klient wybiera ilość i rozmiar Produktu, jeśli taka opcja jest dostępna dla danego Produktu.
 7. W momencie rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia – Koszyk, Dostawa i Płatność, Dane do Wysyłki i Sprawdź i Zamów.
 • Klient ma możliwość wyboru ilości Produktów,
 • Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) lub wybrania innych Produktów, w tym celu klika w pole „Powrót do sklepu”.
 1. W wypadku zmiany jakichkolwiek danych wskazanych w Zamówieniu, Użytkownik jest zobligowany do jego bezzwłocznej aktualizacji. Zmiana jakichkolwiek danych wskazanych w Zamówieniu po złożeniu przez Administratora oświadczenia o przyjęciu oferty może zostać dokonana tylko za zgodą Administratora, wyrażoną w formie oświadczenia w formie wiadomości email.
 2. Za datę uiszczenia ceny, uznaje się datę zaksięgowania kwoty odpowiadającej wartości Zamówienia na rachunku bankowym Administratora, wskazanym na stronie Serwisu.
 3. Realizacja Zamówienia przez Administratora następuje najpóźniej w 3. Dniu Roboczym po dniu, którym dokonano zapłaty.
 4. W wypadku zwrotu Ceny Administrator ma prawo potrącenia kosztów poniesionych do chwili otrzymania rezygnacji Klienta.
 5. W przeciągu 3 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia Administrator kontaktuje się z Klientem telefonicznie bądź mailowo za pomocą danych kontaktowych podanych w Formularzu Rejestracji celem potwierdzenia dostępności zamówionych Produktów, a następnie Sprzedawca, niezwłocznie, przesyła Klientowi na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail Ofertę.
 6. Czas związania Administratora Ofertą to 2 Dni Robocze.

 

 • 7 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Ceny Produktów umieszczone w Serwisie są cenami brutto, podanymi w złotych polskich.
 2. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane podczas składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Klient składa Zamówienie, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w Serwisie. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane na adres e-mail Klienta. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że składane Zamówienie jest związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą oraz że zawierana umowa sprzedaży ma dla Klienta charakter zawodowy.
 5. Administrator może przyjąć Ofertę poprzez przystąpienie do jego wykonania.
 6. Z chwilą otrzymania przez Administratora oświadczenia Klienta o przyjęciu Zamówienia, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu w postaci faktury VAT, dołączonym do przesyłki.

 

 • 8 SPOSOBY DOKONANIA PŁATNOŚCI
 1. Płatność może być dokonana:
 • z góry przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING BANKU ŚLĄSKIM o numerze:   13 1050 1461 1000 0090 3072 2293, a dla przelewów z zagranicy: PL 88 1050 1461 1000 0090 3072 2301
 • Za pobraniem podczas odbioru przesyłki

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo żądania dokonania przedpłaty.

 

 • 9 DOSTAWA
 1. Dostawa Produktu dokonywana jest przesyłką kurierską.
 2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany na Stronie w zakładce Kontakt celem uzgodnienia szczegółów.
 3. Termin dostawy obejmuje czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu, czas jego kompletowania i dostawy.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, który jest podmiotem profesjonalnym, przechodzą na Klienta wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. W razie dokonania zakupu na kwotę wyższą niż 1000 PLN netto koszty dostawy ponosi Administrator.

 

 • 10 ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. Administrator może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Użytkownika wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.
 2. Administrator i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. W wypadku sposobu płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Odpowiedzialność Administratora a zarazem Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 4. Administrator i Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za niezgodność towaru ze zdjęciem umieszczonym w Serwisie. Zdjęcia takie należy traktować jedynie jako poglądowe.
 6. Umowy zawierane za pomocą Serwisu Administratora zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 7. Umowy zawierane za pomocą Serwisu Administratora zawierane są w języku polskim.
 8. Regulamin może zostać umieszczony w Serwisie w wersjach językowych innych niż wersja polska. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja językowa ma znaczenie rozstrzygające.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 10. Użytkownik może złożyć reklamację jeżeli uważa, że:
 • Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 • Usługi świadczone przez Administratora, świadczone są w złej jakości,
 • Poprzez świadczone przez Administratora Usługi, prawa Użytkownika zostały naruszone.
 1. Reklamacja może zostać złożona na piśmie i wysłana na adres Administratora lub w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@modaclub.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy Użytkownika
 • Adres poczty elektronicznej
 • Powód reklamacji, w szczególności należy wskazać w jaki sposób zostały naruszone prawa Użytkownika lub z jakiego powodu Użytkownika uważa, że usługi świadczone są w złej jakości;
 • Jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 • Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana albo na adres e-mail przypisany do Konta, z którego została wysłana
 1. Procedura reklamacji opisana powyżej nie dotyczy roszczeń z umów sprzedaży, zawartych za pośrednictwem Serwisu, które powinny być zgłaszane Sprzedawcy na piśmie.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem (Sprzedawcą), a Klientem poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Administratora.
 3. Nagłówki w niniejszym Regulaminie i wszelkich załącznikach zostały zamieszczone jedynie dla zapewnienia przejrzystości tekstu i nie należy ich brać pod uwagę przy interpretowaniu treści niniejszego Regulaminu.
 4. Wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej, i odwrotnie.
 5. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie odniesienia punktu stanowią odniesienia do punktu lub załącznika niniejszego Regulaminu.
 6. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników poprzez ich zawiadomienie e-mailowe oraz publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację zmian Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nową treść Regulaminu.
 7. Wszelkie odniesienia do przepisu prawa stanowią odniesienia do danego przepisu prawa ze zmianami, jak również do jakichkolwiek rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie danego przepisu prawnego.

 

All search results
Translate »

You don't have permission to register