Moda Club na rynku odzieżowym jest obecna od 2007 r. Lata doświadczeń i zaangażowanie z jakim tworzymy naszą firmę pozwoliły na zdobycie wielu zadowolonych klientów oraz ugruntowanie naszej pozycji na rynku jako jednej z największych hurtowni odzieżowych w Polsce.

 

Kontakt:
95-030 Rzgów, Rzemieślnicza 35
(CH Ptak HALA G box W13)

Agnieszka + 48500 001 423
Justyna +48  607 772 169
Paulina +48 513 003 426
Ania +48 500 001 427

Back to top

REGULAMIN

 • 1 POSTANoWIENIA OGÓLNE
 1. Hurtownia internetowa Moda Club działająca pod adresem modaclubhurtownia.pl zwana dalej Serwisem, prowadzona przez MODA CLUB PL TYLIŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA  NIP: 7282802776, KRS: 0000562095 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), nr w rejestrze BDO: 000151102, adres siedziby: ul. Rzemieślnicza 35  lok. G1/296, 95-030 Rzgów, niniejszym ustala Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późń. zmianami), zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Regulamin określa m.in.
  • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Serwis, w tym między innymi zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów z Administratorem;
  • zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin jest:
  • udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili;
  • Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, Użytkownik nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 • DEFINICJE
 1. Administrator lub Sprzedawca –  MODA CLUB PL TYLIŃSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA  NIP: 7282802776, KRS: 0000562095 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS), nr w rejestrze BDO: 000151102, adres siedziby: ul. Rzemieślnicza 35  lok. G1/296, 95-030 Rzgów
 2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni.
 3. Formularz Kontaktowy – udostępniony za pomocą Serwisu formularz służący do wysłania wiadomości email do Administratora.
 4. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie służący do utworzenia Konta.
 5. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie służący do złożenia Zamówienia, dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów.
 6. Klient – Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 8. Koszyk – funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień i modyfikację danych Zamówienia takich jak na przykład: ilość Produktów,
  usunięcie Produktu lub jego dodanie, powstaje po przejściu procedury rejestracyjnej, stanowi element Konta.
 9. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Rejestracja – proces założenia Konta w Serwisie, polegający na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych Użytkownika i zatwierdzeniu Konta przez Administratora.
 12. Schowek – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi zapamiętania wybranego towaru dodanego do Schowka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
 13. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi. Serwis nie jest miejscem sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług(Dz.U. 2014 poz. 915) ani sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 1. Sprzedaż Hurtowa – sprzedaż do której przeznaczony jest Serwisu i adresowana wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą oraz mającą dla nich charakter zawodowy.
 1. Usługi – wszelkie Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, posiadająca zarejestrowane Konto w Serwisie.
 3. Zamówienie – oferta nabycia towaru dostępnego w hurtowni, złożona przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia udostępnionego w ramach Serwisu. Zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży (nabycia przez Klienta Produktu/ów) na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 • 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS
 1. Administrator Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Świadczone przez Administratora Usługi polegają na udostępnianiu Użytkownikom zasobów systemu teleinformatycznego w celu:
  • prowadzenia Konta;
  • udostępniania Formularza Zamówienia w celu składania za jego pomocą Zamówień.
  • 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS
 3. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Serwis służy do prowadzenia Sprzedaży Hurtowej przez Administratora.
 4. Do korzystania z Serwisu konieczna jest skuteczna Rejestracja Konta.
 5. Rejestracja Konta w Serwisie jest bezpłatna.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.
 7. Wyłącznie Użytkownik, który dokonał prawidłowej Rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem może dokonywać Zamówień.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania w ramach korzystania z Serwisu jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także dostarczania za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od wykorzystywania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności do działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje przez udostępnienie Regulaminu na stronie Serwisu.
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator:
  • Komputer z dostępem do Internetu.
  • Przeglądarka internetowa: Chrome, Opera, Mozilla, IE9.
  • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024×780
  • Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
 12. Użytkownik obowiązany jest do:
  • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a zwłaszcza mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich;
  • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  • aktualizacji podanych w Formularzu Rejestracji danych w razie ich zmiany.

 

 • 5 REJESTRACJA KONTA
 1. Rejestracja Użytkownika jest dokonywana poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, znajdującego się w Serwisie według następujących zasad:
  1. Wymagane jest podanie wszystkich danych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym;
  2. Rejestracja wymaga podania w szczególności następujących danych:
   1. nazwy Użytkownika;
   2. adresu email;
 • hasła;
 1. danych teleadresowych;
 2. numeru identyfikacji podatkowej;
 3. telefonu kontaktowego.
 1. Wymagane jest zaakceptowanie w pełnym zakresie postanowień niniejszego Regulaminu, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;
 2. Aktywacja Konta dokonywana jest przez pracownika Serwisu (w ciągu 2 Dni Roboczych).
 1. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i przesłanie go Administratorowi stanowi żądanie stworzenia Konta. Dotarcie przedmiotowego żądania do Administratora potwierdzane jest wiadomością email skierowaną na adres wskazany w Formularzu Rejestracji.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta z ważnych powodów.
 3. W wyniku zaakceptowania przez pracownika Serwisu żądania stworzenia Konta złożonego za pomocą Formularza Rejestracyjnego Serwis tworzy dla Użytkownika Konto, które zostaje przypisane do jego nazwy. Tym samym zawierana jest umowa na czas nieoznaczony o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta poprzez wpisanie w Serwisie – w rubryce do tego przeznaczonej – nazwy Użytkownika i hasła.
 5. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 6. Nazwa Użytkownika to jego adres email, który nie może być jednak sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, powszechnymi przyjętymi zwyczajami korzystania z Internetu, a także naruszać dobra osobiste.
 7. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:
  • Naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
  • z innych uzasadnionych przyczyn.
 8. Oświadczenie Administratora o usunięciu Konta (rozwiązaniu umowy o świadczenie Usługi Konta) jest składane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Użytkownika wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.
 9. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta (rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Konta) drogą elektroniczną poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem pod adresem: kontakt@modaclub.com.pl Umowa zostanie rozwiązana w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Administratora żądania Użytkownika.
 10. Niezależnie od powyższego, Konto Użytkownika jest także automatycznie usuwane na skutek nieaktywności Użytkownika w Serwisie przez okres 28 (dwudziestu ośmiu) następujących po sobie dni. Przez nieaktywność Użytkownika w Serwisie należy rozumieć niedokonywanie przez Użytkownika Zamówień w ramach Serwisu. Za brak aktywności Użytkownika będzie też uznawane składanie przez Użytkownika Zamówień, które (po złożeniu Zamówienia) są przez Użytkownika nieopłacane. Konto Użytkownika jest automatycznie usuwane z systemu Administratora po upływie powyższego okresu nieaktywności Użytkownika.
 11. W przypadku utraty hasła do Konta, Użytkownik może ustanowić nowe hasło przy pomocy funkcji „zapomniałeś hasła?”, przy znajomości nazwy Użytkownika. W przypadku utraty nazwy Użytkownika, odzyskanie dostępu do Konta możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z Administratorem, za pomocą Formularza Kontaktowego znajdującego się na stronie.
 12. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że nie udostępni swojego Konta żadnej osobie trzeciej.
 13. Zakładając Konto oraz akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik oświadcza tym samym, że zarejestrowane Konto będzie wykorzystywał w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a umowy sprzedaży zawarte za pośrednictwem Serwisu będą miały dla niego charakter zawodowy.
 • 6 WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Minimalna kwota Zamówienia wynosi 430 zł brutto.
 2. Dokonywanie Zamówień za pomocą Serwisu dostępne jest wyłączne dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik dokonuje Zamówień w Serwisie po zalogowaniu się na swoje Konto .
 4. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia zawierana jest poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia.
 5. Klient wybiera interesujący go Produkt(y) poprzez kliknięcie na nazwę, cenę lub zdjęcie produktu widoczne na stronie Serwisu. Klient może zostać przekierowany na stronę wybranego Produktu i jego opis.
 6. Wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówienia następuje poprzez wybór Produktu(ów) i kliknięcie „Dodaj do Koszyka” oraz poprzez uzupełnienie danych Użytkownika (jeśli te dane różnią się od danych przypisanych do Konta, automatycznie pobranych z Konta przez Serwis). Na etapie wypełniania Formularza Zamówienia, Klient może wybrać ilość i rozmiar Produktu(ów), jeśli taka opcja jest dostępna dla danego Produktu(ów).
 7. W momencie rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia.
 8. Formularz Zamówienia zawiera możliwość wskazania sposobu dostawy i płatności za zamówienie.
 9. Klient składa Zamówienie, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk w Serwisie. Potwierdzenie złożenia Zamówienia jest wysyłane na adres e-mail Klienta.
 10. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że składane Zamówienie jest związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą oraz, że zawierana umowa sprzedaży ma dla Klienta charakter zawodowy.
 11. Przyjęcie Zamówienia jest przez Sprzedawcę potwierdzane w ciągu 3 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia następuje poprzez:
  • automatyczną wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia;
  • kontakt telefoniczny lub e-mailowy Sprzedawcy z Klientem lub;
  • przystąpienie do wykonania Zamówienia przez Sprzedawcę;
 12. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 13. Zmiana jakichkolwiek danych wskazanych w złożonym Zamówieniu i po jego przyjęciu przez Sprzedawcę może zostać dokonana tylko za zgodą Sprzedawcy, wyrażoną w formie oświadczenia w formie wiadomości e-mail.
 14. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę (przygotowanie zamówionych Produktów do wysyłki) następuje:
  • w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia uiszczenia ceny za zamówione Produkty wraz z kosztami dostawy – w przypadku zapłaty z góry;
  • w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia przyjęcia Zamówienia – w przypadku przesyłek za pobraniem.

 

 • 7 Ceny i terminy zapłaty.
 1. Ceny Produktów umieszczone w Serwisie są cenami brutto, podanymi w złotych polskich.
 2. Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane podczas składania Zamówienia. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Regulaminu, płatność w ramach zawartej umowy sprzedaży obejmuje łączną cenę wszystkich zamówionych Produktów oraz koszty dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona w Serwisie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W przypadku płatności z góry lub w przypadkach gdy Sprzedawca wymaga przedpłaty od Klienta, płatność powinna być dokonana przez Klienta w terminie 7 dni od dnia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę (chyba że strony poczyniły odmienne ustalenia w korespondencji elektronicznej). W przypadku nieuiszczenia płatności we wskazanym terminie, umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem Serwisu jest rozwiązywana.
 5. Za datę dokonania płatności, uznaje się datę zaksięgowania pełnej kwoty odpowiadającej wartości Zamówienia oraz kosztów dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy. Każda umowa sprzedaży będzie nadto potwierdzana dowodem zakupu w postaci faktury VAT.
 • 8 SPOSOBY DOKONANIA PŁATNOŚCI
 1. Płatności w ramach umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu, mogą być dokonane:
  • z góry: przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony w ING BANKU ŚLĄSKIM o numerze: 13 1050 1461 1000 0090 3072 2293, a dla przelewów zza zagranicy: PL 88 1050 1461 1000 0090 3072 2301 lub za pomocą internetowych systemów płatności wskazanych w Serwisie.
  • Za pobraniem podczas odbioru zamówionych Produktów. W razie wyboru opcji płatności za pobraniem oraz w razie braku zapłaty w momencie odbioru przesyłki, przesyłka nie zostanie wydana Klientowi.
 2. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, Administrator zastrzega sobie jednak prawo żądania od Klienta dokonania przedpłaty w całości lub w części z ważnych powodów, w szczególności w przypadku gdy:
  • zamówione Produkty mają być dostarczone za granicę Polski lub;
  • wartość Zamówienia wynosi co najmniej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) netto.
  • 9 DOSTAWY.
 3. Dostawa Produktu dokonywana jest przesyłką kurierską.
 4. W razie przyjęcia Zamówienia na Produkty o wartości łącznej wynoszącej więcej niż 1000 zł (jeden tysiąc złotych) koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 5. Klient może również zaproponować Sprzedawcy inny sposób dostawy Produktu(ów) poprzez kontakt ze Sprzedawcą na adres kontakt@modaclub.com.pl. Inny sposób dostawy Produktu(ów) wymaga zgody Sprzedawcy, wyrażonej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, który jest podmiotem profesjonalnym, przechodzą na Klienta wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. Klient zobowiązany jest zgłosić przewoźnikowi wszelkie zaobserwowane zewnętrzne uszkodzenia paczki zawierającej Produkty oraz podjąć wszelkie czynności niezbędne do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • 10 Zgłoszenia wad produktów.
 1. Klient jest zobowiązany, każdorazowo przy odbiorze Produktów zakupionych w ramach każdej umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, zbadać dostarczone Produkty pod względem ich ilości, jakości i zgodności z zamówieniem – w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia odbioru Produktu(ów) i w tym terminie zgłosić ewentualne niezgodności lub wady fizyczne Produktów do Sprzedawcy.
 2. W przypadku wad ukrytych (tj. wad których przy zachowaniu należytej staranności nie dało się stwierdzić w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej), zgłoszenie wad może nastąpić w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia ich wykrycia, nie później jednak niż w terminie jednego roku od dnia odbioru danego Produktu.
 3. Niezgłoszenie wad w powyższych terminach oznacza przyjęcie Produktu(ów) bez zastrzeżeń i utratę uprawnień z rękojmi.
 4. Za dzień odbioru Produktu(ów) uważa się dzień dostarczenia Produktu(ów) w ramach danej umowy sprzedaży przez przewoźnika na adres dostawy wskazany przez Klienta.
 5. Zgłoszenia wad Produktu(ów) (zgłoszenia braków ilościowych, jakościowych, niezgodności z zamówieniem lub innych wad fizycznych) mogą być dokonywane:
  • na piśmie i złożone lub wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Sprzedawcy (o zachowaniu terminów wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, decyduje data nadania przesyłki);
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@modaclub.com.pl
 6. Zgłoszenie wady Produktu (ów) powinno zawierać:
  • numer zamówienia lub umowy sprzedaży
  • dane kontaktowe Klienta
  • Powód zgłoszenia tj. opis problemu, wskazanie wad Produktu(ów) itp.;
  • dokumenty potwierdzające zasadność zgłoszenia
  • żądanie Klienta, tj. żądanie wymiany wadliwych Produktów albo zwrotu ceny;
 7. Sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia w terminie 2 (dwóch) Dni Roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia wpływu zgłoszenia w powyższym terminie, uważa się, że Sprzedawca dokonał przyjęcia zgłoszenia wady, a okres na rozpatrzenie zgłoszenia rozpoczyna się od momentu, w którym upłynął czas na potwierdzenie.
 8. Sprzedawca obowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie 14 (czternastu) Dni Roboczych od dnia jego przyjęcia. Jeśli rozpatrzenie zgłoszenia w tym terminie nie jest możliwe w danych okolicznościach, Sprzedawca powiadomi o tym niezwłocznie Klienta i wskaże inny termin, który jest obiektywnie potrzebny do rozpatrzenia zgłoszenia.
 9. Sprzedawca ma prawo sprawdzić zasadność zgłoszenia wad w miejscu przechowywania Produktu(ów), jeśli dokumentacja załączona do danego zgłoszenia nie jest wystarczająca do jego rozpatrzenia, a uzupełnienie tej dokumentacji nie jest możliwe w danych okolicznościach. W takim przypadku termin na rozpatrzenie zgłoszenia ulega zawieszeniu na czas przeprowadzenia powyższych czynności.
 10. Rozpatrzenie zgłoszenia wady oznacza wysłanie przez Sprzedawcę odpowiedzi na zgłoszenie wady złożone przez Klienta (uwzględnienie lub odrzucenie zgłoszenia). Odpowiedź wysyłana jest na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odpowiedź udzielana na piśmie wysyłana jest listem poleconym lub przesyłką kurierską, a o zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
 11. Bezskuteczny upływ terminu na rozpatrzenie zgłoszenia oznacza jego uwzględnienie.
 12. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia, Sprzedawca wymieni wadliwe Produkty lub zwróci cenę za wadliwe Produkty w terminie 14 Dni Roboczych od dnia uwzględnienia zgłoszenia.
 13. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia wad przez Sprzedawcę, Sprzedawca zamiast wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad, może zwrócić Klientowi cenę za wadliwe Produkty gdy wymiana wadliwych Produktów jest niemożliwa, nieracjonalna lub byłaby nadmiernie utrudniona.
 • 10 Odpowiedzialność sPRZEDAWCY
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta w ramach każdej umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu, jest ograniczona do wysokości dwukrotności zapłaconej przez Klienta ceny oraz kosztów dostawy.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 3. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niezgodność towaru ze zdjęciem umieszczonym w Serwisie. Zdjęcia umieszczone w Serwisie należy traktować wyłącznie jako podglądowe. Zarzut niezgodności towaru ze zdjęciem umieszczonym w Serwisie nie może stanowić wyłącznej podstawy zgłoszenia wad Produktu(ów) na podstawie §9 Regulaminu.

 

 • 11 REKLAMACJE dot. funkcjonowania Serwisu
 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, w szczególności jeżeli uważa, że:
  • Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  • Usługi świadczone przez Administratora są w złej jakości,
  • Poprzez świadczone przez Administratora Usługi prawa Użytkownika zostały naruszone.
 2. Reklamacja może zostać złożona na piśmie i wysłana na adres Administratora, lub w drodze elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@modaclub.com.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • Imię i nazwisko oraz nazwę firmy Użytkownika;
  • Adres poczty elektronicznej (jeśli jest inny niż przypisany do Konta)
  • Powód reklamacji, w szczególności należy wskazać w jaki sposób zostały naruszone prawa Użytkownika lub z jakiego powodu Użytkownik uważa, że usługi świadczone są w złej jakości;
  • Jeśli to możliwe – przedstawienie dowodu na poparcie zasadności reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana albo na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika składającego reklamację.
 5. Procedura reklamacji opisana w niniejszym paragrafie nie dotyczy roszczeń z umów sprzedaży (wad zakupionych Produktów), zawartych za pośrednictwem Serwisu, które powinny być zgłaszane Sprzedawcy w sposób opisany w §9 Regulaminu.

 

 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu, zawierane są zgodnie z prawem polskim oraz w języku polskim.
 2. Regulamin może zostać umieszczony w Serwisie w wersjach językowych innych niż wersja polska. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja językowa ma znaczenie rozstrzygające.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy: Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem (Sprzedawcą), a Użytkownikiem (Klientem) wynikające z Regulaminu lub z umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu, zostaną poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Administratora.
 5. Wyrażenia użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej i odwrotnie.
 6. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie odniesienia punktu stanowią odniesienia do punktu lub załącznika niniejszego Regulaminu.
 7. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników poprzez ich zawiadomienie e-mailowe oraz publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza akceptację zmian Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie rozwiąże umowy o świadczenie Usługi Konta w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nową treść Regulaminu.
 8. Wszelkie odniesienia do przepisu prawa stanowią odniesienia do danego przepisu prawa ze zmianami, jak również do jakichkolwiek rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów wykonawczych wydanych na podstawie danego przepisu prawnego.
Translate »

You don't have permission to register

All search results